INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Poskytovatel v souladu s § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, poskytuje spotřebiteli následující informace:

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění poskytovatele k činnosti

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra 

Údaje o orgánu dohledu

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru

Účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno  

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru  

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit  

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek 

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru  

Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru  

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informuje společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. spotřebitele o tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z příslušné smlouvy, s tím, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v oblasti finančních služeb (finanční leasing, úvěr) finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi) a v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra (tj. u ostatních produktů či ostatních smluvních typů), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Internetová adresa finančního arbitra je www.finarbitr.cz. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.