Méně emisí škodlivin pro vyšší kvalitu vzduchu.

2 druhy emisí: emise CO2 a škodlivin.

Spalovací motory vypouštějí převážně dva druhy emisí: emise CO2 a emise škodlivin, jako např. oxidů dusíku a pevných částic. Vzrůstajícímu podílu CO2 v atmosféře je přisuzován podíl na oteplování klimatu. Emise CO2 vozidla jsou přímo úměrné množství spáleného paliva.

Pro zlepšení kvality vzduchu – zejména ve městech – musí být v různých stupních emisní normy Euro 6 dodrženy přísné mezní hodnoty škodlivin. V centru pozornosti jsou přitom především oxidy dusíku (NOx) a jemný prach. Oxidy dusíku vznikají, když dusík reaguje s kyslíkem. Při definování mezních hodnot pro částice hraje roli obzvláště jemný prach, který může bez problémů proniknout přes filtrační mechanismy lidských sliznic. K dalším chemickým sloučeninám, pro které musí být při certifikaci vozidel podle různých stupňů emisní normy Euro 6 dodrženy mezní hodnoty škodlivin, patří například oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (HC).

Lorem Ipsum