RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Měření emisí pevných částic a uhlíku na silnici.

Real Driving Emissions (RDE).

V rámci nového certifikačního postupu se měří také emise znečišťujících látek při reálném provozu vozidla na silnici: U nejnovějších emisních norem Euro 6c, Euro 6d-TEMP a Euro 6d se certifikace WLTP doplní v laboratoři o měření emisí škodlivin na silnici.

Měření „Real Driving Emissions“ (emise v reálných podmínkách jízdy), zkráceně RDE, má zajistit, že budou mezní hodnoty emisí pro oxidy dusíku a množství pevných částic dodržovány nejen v laboratorních podmínkách, ale i v reálném silničním provozu. K tomu účelu jsou na vozidlo upevněna zařízení PEMS (Portable Emission Measurement System), která měří podíl škodlivin ve výfukových plynech během jízdy.

Takzvaný faktor shody (Conformity Factor, CF) udává, o kolik smí být hodnoty naměřené v silničním provozu maximálně vyšší v porovnání s laboratorními hodnotami pro Euro 6. Po fázi přechodu smějí hodnoty oxidů dusíku a počet pevných částic u emisní normy Euro 6d být ještě o 50% vyšší, než hodnoty předepsané v laboratoři. Tento rozdíl představuje toleranci měření přenosných měřicích přístrojů v testech RDE, měl by být každý rok kontrolován a v případě potřeby snížen.

Lorem Ipsum