Ochrana osobních údajů


Základní charakteristika jednotlivých zpracování


Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I. Marketing 

II. Průzkum spokojenosti zákazníků 

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené 

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 • Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva
 • a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;
 • b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
 • e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 • f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
 • g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

IV. Plnění třetích osob – vedení databáze dodavatelů, smlouvy o poskytování služeb 

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 • a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;
 • b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
 • e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 • f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
 • g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

 V. Vedení účetnictví a uchování účetních dokladů

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva 

 • a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;
 • b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
 • e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 • f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
 • g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

 VI. Kontrola oproti sankčním seznamům

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 155 00, IČ: 064 18147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 • a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;
 • b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
 • e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 • f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
 • g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Práva a jejich uplatnění

Článek I.
OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV
Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:

 • a. prostřednictvím datové schránky Správce;
 • b. prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.trucks@daimler.com;
 • c. prostřednictvím písemného podání na adresu: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 155 00;
 • d. osobně na adrese: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 155 00;
 • e. telefonicky na tel. čísle +420 271 077 482.

ČLÁNEK II.
PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII 

1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

 • a. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;
 • b. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
 • c. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+
 • d. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
 • e. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;
 • f. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;
 • g. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
 • h. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 • i. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • j. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

 ČLÁNEK III.
Právo na opravu

Článek IV.
Právo na výmaz 

 1. 1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

 • a. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • b. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
 • c. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
 • d. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
 • e. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
 • f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.
3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.
4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.
5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • b. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
 • c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
 • d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • e. určení, uplatnění a výkon práv Správce.

Článek V.
Právo na omezení zpracování 

1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.
2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

 • a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
 • b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 Článek VI.
Právo na přenositelnost

1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).
2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

 • a. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
 • b. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

Článek X.
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 

1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

 • a. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • b. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • c. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

Článek XI.
Právo na námitku 

1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.
4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.
5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by
a. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy

 • a. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
 • b. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.