Informační povinnost

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.


Informace o zpracování osobních údajů

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.


Informace o zpracování osobních údajů

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 00, IČ: 63 99 72 40, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39656 („MBFS“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb (zejména služby ve formě finančního leasingu, operativního leasingu, účelového úvěru, sjednávání pojistných služeb, jakož i doplňkových služeb souvisejících s užíváním vozidel) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, dalších osob dotčených poskytovanou službou (např. osob poskytujících zajištění) či osob, se kterými má MBFS smluvní vztah, popř. zájemců o poskytnutí služby (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

 

V následujících řádcích bychom Vám rádi poskytli  následující informace o zpracování osobních údajů:

 

• jaké osobní údaje MBFS zpracovává a k jakým účelům,

• jakým způsobem MBFS osobní údaje zpracovává,

• komu MBFS osobní údaje předává,

• jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a k MBFS.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 

Správcem je osoba, která bude Vaše osobní údaje zpracovávat. Pro účely uplatnění Vašich práv, případných žádostí o vysvětlení či připomínek ke zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat správce prostřednictvím následujících kontaktů:

 

Správce: Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Adresa: Daimlerova 2296/2, 149 00 Praha 4 Chodov

Telefonní číslo: +420 271 077 601

E-mailová adresa: infocz@mercedes-benz.com

Webová adresa: www.mbfs.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence MBFS pro ochranu osobních údajů („pověřenec“) ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv. Pověřenec je osoba, která dohlíží na soulad zpracování osobních údajů s předpisy upravujícími zpracování osobních údajů (zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR).

 

Pověřencem je Anna Kramářová, anna.kramarova@mercedes-benz.com

3. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby některé osobní údaje či dokumenty poskytujete MBFS povinně. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

3.1 Pojem zpracování osobních údajů

 

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3.2 Kategorie osobních údajů

 

MBFS zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

• identifikační a obdobné údaje subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, rodné číslo,    datum narození (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), státní příslušnost, druh a čísla    dokladů totožnosti (a jiných úředních dokladů), dobu jejich platnosti, stát, popřípadě    orgán, který je vydal, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, místo    narození, e-mail, telefon, rodinný stav, podobizny/obrazové snímky; identifikační číslo pro    službu instant messenger, adresy na sociálních sítích);

• podpis (včetně využití dynamického biometrického podpisu – např. pomocí zařízení    SignPad);

• údaje k posouzení schopnosti zákazníka plnit povinnosti ze smluv MBFS (včetně    údajů o majetkových a finančních poměrech, bonity zákazníka, příjmů ze zaměstnání či    podnikatelské činnosti, dluhů, počtu členů domácnosti, počtu vyživovaných osob, údajů o    bankovním účtu);

• údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů (koníčky, zájmy, počet osob v    domácnosti);

 údaje o vozidle (např. konfigurace vozidla, stav tachometru, údaje z digitální servisní    knížky);

• údaje o zakoupených produktech a využitých službách (např. leasingové smlouvy,    objednané služby Mercedes me connect, uložené konfigurace vozidla);

• další osobní údaje (např. informace o tom, zda subjekt údajů je politicky exponovanou    osobou).

3.3 Právní základ pro zpracování

 

Aby MBFS mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jehož základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozdělují následovně:

 

• účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů 

• účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů.

3.4 Zpracování osobních údajů k účelům, k nimž není vyžadován souhlas subjektů údajů

 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů je možné mimo jiné v následujících případech:

 

• zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání;

• zpracování, které je nezbytné ke splnění právní povinnosti MBFS;

• zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS.

3.4.1 Zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy či jiného právního jednání

 

Aby bylo možné uzavřít smluvní vztah a zajišťovat plnění vzájemných práv a povinností (tj. plnit příslušnou smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené zejména v žádosti o příslušnou službu, v návrhu smlouvy, ve smlouvě (či v jiném právním jednání) a dalších dokladech předaných či předložených společnosti MBFS v souvislosti s uzavřením smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

 

• identifikace subjektu údajů;

• schválení uzavření smlouvy (včetně přípravy nabídky financování / pojištění a posouzení schopnosti subjektu údajů plnit povinnosti dle smlouvy s MBFS);

• jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně;

• realizace smluvního vztahu (zejména tedy pro poskytování služeb MBFS včetně zpracovávání dokladů společnosti MBFS);

• provádění evidence a aktualizace smluv;

• uchovávání dat v systémech MBFS;

• předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS využívá k plnění smluvních povinností, např.:

pojišťovnám, se kterými budou / byly uzavřeny pojistné smlouvy; dodavatelům vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaným prodejcům a opravcům vozidel vyráběných koncernem Mercedes-Benz Group, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, , jakož i dodavatelům vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek – např. Setra, Mitsubishi Fuso); osobám, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS.

3.4.2 Zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti MBFS

 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zjišťovat a zpracovávat osobní údaje z důvodu plnění povinností stanovených právními předpisy. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely plnění povinností společností MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

 

• provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;

• vzájemné informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob prostřednictvím databáze (registrů) podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

• uchování a archivování údajů dle zákonných požadavků (např. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);

• plnění povinností dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3.4.3 Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MBFS

 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je nutné zpracovávat osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce (MBFS). K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů.

 

Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro realizaci oprávněných zájmů společnosti MBFS, je zejména prováděno pro tyto účely:

 

• vymáhání právních nároků z příslušného právního jednání včetně vymáhání pohledávek mimosoudní cestou, a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá;

• zjištění lokality předmětu financování v případech, kdy je vozidlo vybaveno geolokačním zařízením a výlučně za předpokladu, že:

a) subjekt údajů má právní povinnost odevzdat MBFS předmět financování, kterou ani po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě odeslané ze strany MBFS nesplní;

b) MBFS disponuje takovými informacemi, na základě kterých je objektivně zřejmé, že se subjekt údajů dopustil/dopustí vážného porušení smlouvy o financování, zejména takového, na základě kterého je MBFS oprávněna od smlouvy odstoupit.

• prověřování skutečností týkajících se právní osobnosti, svéprávnosti, právních a vlastnických poměrů subjektu údajů včetně posouzení možnosti získat požadovaný produkt a posouzení schopnosti plnit veškeré povinnosti dle smlouvy s MBFS;

• prokázání, že MBFS při poskytování svých služeb jednala v souladu s právními předpisy či nejlepší praxí, požadovanou regulátory;

• prevence a řízení rizik (např. předcházení podvodům, ochrana před zneužitím služeb) včetně vzájemného informování o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti osob (např. Nebankovní registr klientských informací, dále jen „NRKI“, Bankovní registr klientských informací (dále jen „BRKI“) ,viz čl.V);

• provádění marketingových činností (přímý marketing) ohledně služeb a produktů MBFS;

• vnitřní potřeby MBFS týkající se zejména sledování spokojenosti subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, vývoj nových služeb, zpřístupnění osobních údajů osobám koncernu Mercedes-Benz Group pro administrativní účely a předávání osobních údajů třetím osobám, které MBFS pro tyto účely využívá.

3.5 Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

 

Ke zpracování některých kategorií osobních údajů může docházet jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Souhlas je třeba k pořízení kopie osobních dokladů, k provádění marketingu MBFS (v určitém rozsahu je v těchto případech MBFS oprávněna nabízet produkty a služby zákazníkům též bez získání jejich souhlasu), a s použitím biometrického podpisu prostřednictvím nástroje SignPad. Je-li zpracování osobních údajů realizováno na základě souhlasu, má vždy subjekt údajů právo jej neudělit, a to úkonem adresovaným MBFS v jakékoliv podobě. Na neudělení souhlasu nesmí být vázáno neposkytnutí služby MBFS. Dodatečně je taktéž možné odvolat souhlas s poskytnutím kopie osobního dokladu. 

 

Souhlas je subjektem údajů udělen na dobu zpracování předmětných osobních údajů v souladu s čl. 5.

4. Kategorie příjemců / příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny / předány třetím osobám, a to zejména (kategorie příjemců):

 

• a. osobám v rámci plnění povinností stanovených MBFS právními předpisy, např.

- soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři, finanční arbitr;

- Úřad pro ochranu osobních údajů, Česká národní banka či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;

- Finanční analytický úřad dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

- osoby, které vedou registry informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele např. Czech Non- Banking Credit Bureau  z.s.p.o., dále jen „CNCB“, nebo CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (dále jen „CRIF“);

 

• b. osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů MBFS, např.

- soudy, rozhodčí soudy, soudní exekutoři v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků MBFS;

- osoby, které MBFS pověřil vymáháním nároků ze smluv či jiného právního jednání (inkasní agentury);

- osoby, které vedou registry informací o bonitě platební morálce a důvěryhodnosti (např. CNCB);

- společnosti koncernu Mercedes-Benz Group (zejména pro případy využívání internetové platformy pURL);

 

• c. osobám, které MBFS pověřil k plnění smluvních povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, např.:

- dodavatelé vozidel, jež jsou ve smluvním vztahu s MBFS (autorizovaní prodejci a opravci vozidel vyráběných koncernem Mercedes-Benz Group, tj. vozidel Mercedes-Benz, Smart, , jakož i dodavatelé vozidel, návěsů a nástaveb dalších značek, např.  Setra, Mitsubishi Fuso);

- osoby, prostřednictvím kterých MBFS poskytuje své služby (např. servisní služby), popř. které mohou zjišťovat u subjektu údajů kvalitu služeb MBFS;

 

Vaše osobní údaje tak mohou být předávány následujícím subjektům:

 

Alpha Corp s.r.o.

Allianz pojišťovna, a. s.

Brighten Digital s.r.o.

CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.

CENTRUM Moravia, spol. s r.o.

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

COMTECH CAN s.r.o.

Česká pojišťovna a.s.

Mercedes-Benz Mobility AG

Mercedes-Benz Group  AG

Exon s.r.o.

EWT, spol. s r.o.

Fa RENE a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Hoffmann a Žižák spol. s r.o.

Hošek Motor a.s.

Chrysalis Solmotive Ltd

IMG, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

KORDEX spol. s.r.o.

M 3000, a.s.

Management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH

Mercedes-Benz Bank AG

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.

Milan Král a.s.

Nativo, s.r.o

OMD Czech, a.s.

Pagina Příbram spol. s r.o.

PREVIA, s.r.o.

SAMOHÝL MB a.s.

S. & W. Automobily s.r.o.

SARAH SECURITY SERVICE spol. s.r.o.

Servisní pojišťovna a.s.

Severozápadni informační - SEIKA s.r.o.

UNIQA pojišťovna, a.s.

VSP Auto, s.r.o.

5. Doba uložení osobních údajů

 

MBFS uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu (lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku). V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, činí doba uložení osobních údajů 18 měsíců od jejich poskytnutí, nepožádá-li subjekt údajů v tomto období o novou nabídku financování. V takovém případě dojde k opětovnému započetí běhu doby dle předchozí věty.

 

Po uplynutí příslušné doby budou osobní údaje anonymizovány.

6. Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má za podmínek stanovených právními předpisy právo:

 

• požadovat přístup k osobním údajům (tj. zejména od MBFS požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje MBFS zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;

• na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

• je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);

 

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti MBFS stížnost u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

7. Aktualizace Informace o zpracování osobních údajů

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že tato Inofrmace o zpracování osobních údajů může být průběžně upravována a aktualizována a jakékoliv změny se stanou účinnými jejich uveřejněním na stránkách MBFS: https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/mercedes-benz-cars/legal-notice/gdpr-financial-services/financial-services.module.html