Informační povinnost

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.


Ochrana osobních údajů

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.


Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

 

I. Marketing
II. Průzkum spokojenosti zákazníků
III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené
IV. Plnění třetích osob
V. Vedení účetnictví
VI. Práva a jejich uplatnění

I. Marketing

Obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

I. Marketing

Obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva


a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;


b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;


c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;


d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;


e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

 

f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

 

g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;
Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 

1. Pořádání marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce
2. Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů
3. Pořádání soutěžních programů
4. Právní podklad zpracování

 

Právním podkladem zpracování je:

 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

 

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

 

1. jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP
2. jméno, příjmení, adresa, email, model zakoupeného vozu, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání vozu, celkový počet vozů
3. jméno, příjmení, adresa, email

5. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ
Poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

6. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let.

7. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů.

8. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

9. ZPRACOVATEL
Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

 

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s obchodními nabídkami a nabídkami marketingových, zájmových a propagačních akcí.

II. Průzkum spokojenosti zákazníků

Zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

II. Průzkum spokojenosti zákazníků

Zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže.

 

b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

 

c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

 

d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

 

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

 

f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

 

g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;
Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, níže.

3. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování je:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
provádění průzkumu spokojenosti a loajality zákazníků (CSI a CLI) dealerů a vyhodnocování výsledků průzkumu.

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla, číslo zakázky, datum předání vozidla či převzetí zakázky.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ
Poskytnutí údajů je dobrovolné.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje: po dobu 2 let

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

9. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10. ZPRACOVATEL
Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

Jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

Jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;


b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;


c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;


d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;


e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);


f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

 

g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;
Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

3. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování je:

1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení
2. Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení
3. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
1. jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy se zákazníkem.
2. vedení databáze zákazníků dealerské sítě
3. školení zaměstnanců zákazníků

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
1. Jméno, příjmení, adresa, email, datum narození, telefon, užívaný produkt, údaje vozidla, bankovní spojení
2. Jméno, příjmení, adresa, údaje vozidla, telefonní číslo
3. Jméno, příjmení

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ
1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.
2. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce.
3. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje:
1. po dobu 8 měsíců u nabídek na uzavření servisní smlouvy
2. po dobu 10 let u uzavřené servisní smlouvy
3. 10 let

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a zpracovatelů

9. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10. ZPRACOVATEL
Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

IV. Plnění třetích osob

Vedení databáze dodavatelů, plnění smluv s dodavateli.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

IV. Plnění třetích osob

Vedení databáze dodavatelů, plnění smluv s dodavateli.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;


b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;


c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;


d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;


e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);


f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;


g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;
Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

3. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování je:
1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení
2. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
1. Vedení databáze dodavatelů
2. Jednání před uzavřením smlouvy s dodavateli a plnění smluv s dodavateli

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
1. FO podnikající, sídlo podnikání, služební kontaktní údaje (email), bankovní spojení
2. FO podnikající, sídlo podnikání, služební kontaktní údaje (email), bankovní spojení

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ
1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.
2. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje:
1. 3 roky
2. 10 let

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce

9. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10. ZPRACOVATEL
Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

V. Vedení účetnictví

Vedení účetní agendy.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

V. Vedení účetnictví

Vedení účetní agendy.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;


b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;


c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;


d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;


e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

 

f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

 

g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.
K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

3. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
1. Plnění právní povinnosti Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
Vedení účetnictví

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, bankovní spojení, e-mail, VIN

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ
Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem.
Poskytnutí údajů je tudíž povinné; neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky možný právní postih ze strany orgánů veřejné moci.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje:
Po dobu 10 let

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a sídlo zpracovatelů.

9. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování BUDOU osobní údaje předávány mimo EU, konkrétně na Filipíny. V této souvislosti budou poskytnuty následující garance: standardní smluvní doložka podle rozhodnutí komise.

10. ZPRACOVATEL
Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

VI. Práva a jejich uplatnění

VI. Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.


Obecně k uplatňování práv

1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

 

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:
a. prostřednictvím datové schránky Správce;
b. prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.cars@daimler.com;
c. prostřednictvím písemného podání na adresu: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;
d. osobně na adrese: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;
e. telefonicky na tel. čísle +420 271 077 481.

2. IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

 

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

3. ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

 

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

4. ŽÁDOST V EL. FORMĚ


Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

5. NÁKLADY


Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

6. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

 

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,
a. podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo
b. se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

7. LHŮTA K VYŘÍZENÍ

 

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.


Právo na přístup a kopii

 

1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

 

a. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;
b. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
c. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+
d. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
e. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;
f. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;
g. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
h. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
i. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
j. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

 

3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.
4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

 

Právo na opravu

 

1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.
3. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

 

Právo na výmaz

 

1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

a. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
c. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
d. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
e. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

 

2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.
3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.
4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.
5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 

a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
e. určení, uplatnění a výkon práv Správce.

 

ČLÁNEK V.

 

Právo na omezení zpracování

 

1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.
2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

 

a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 

3. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.
4. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
5. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

 

Právo na přenositelnost

 

1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).
2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

 

a. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
b. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

 

3. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).
4. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.
5. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK X.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 

1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

 

a. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

 

2. V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.
3. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK XI.

 

Právo na námitku

 

1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.
2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.
4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.
5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by
1.a. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
1.b. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.